GR[@_CRUW@asUONliPXWTNljQKc@@RUV
No. XEZCLN   n    X  |    T  | ncoCr ()
1 `  kC  ts S60.2.1 10
2 a    ijJug      V 10
3 a  {  ijJuُOS      V 10
4 a   V  Hۍۃze      V 10
5 a    cݍHijJu      V 10
6 a   V  ijJu}c_I|g      V 10
7 b  Qn  Qn      V 10
8 b    iЁjVʌoX      V 10
9 b   iЁjV_ސ쌧JiKPWhEVZCrUVREJC      V 10
10 b    V  w      V 10
11 b    V  _      V 10
12 c          V 50
13 d  V  ijJu      V 10
14 d   iJW}I[vVWijJu      V 10
15 e  xR  ˎJu      V 12
16 f  m JSV}MEjNCK̔noCi\NVcLEMJC      V 20
17 f    ؎ijJu      V 22
18 g   jarirRLECNZ^[      V 10
19 g   V        V 10
20 g  s  R      V 10
21 g   V ȈJCیzPXErNlLtNVƒcWME_iہ[sLEgj      V 10
22 g    }sYijJu      V 18
23 g    }sYijJu      V 15
24 g   V  ̒ijJu      V 20
25 g  ޗ  OaZijJu      V 10
26 g  a̎R  ijJuΈ      V 10
27 i   GXe[P[lVRNyng`JJCncijJu      V 10
28 i  Q iЁjVQGqPWhEVZCrUVREJC      V 10
29 i   V  Q      V 10
30 j    R      V 15
31 j   Zj[pE}gsA      V 10
32 j    s      V 10
33 j  F{  iLjEhA\iV rp[Nze      V 10
34 j  {  r      V 10
35 j   ijJuJSV}zE\E      V 10
36 b     S60.2.25 20