GR[@_CQUW@asTXNliPXWSNljSKc@@PTV
No. XEZCLN   n    X  |    T  | ncoCr ()
1 a   OTNSechEJJCMELOLlWMEsWbREψCCJC S59.4.2 10
2 a  R`  ze      V 10
3 a    ԏtijJu      V 10
4 b    ʃOhze      V 11
5 b  t  cs      V 15
6 b    INgWpijJu      V 20
7 e  ΐ JiUrREMEijJu@JiUs~Rze      V 10
8 f  m  튊s      V 25
9 f    iLjEVc𑢓X      V 10
10 f  Od  ijJu|^XOdx      V 12
11 g  a̎R  Cs      V 10
12 h  L  Ls      V 10
13 h   V  ˓CDDijJu      V 10
14 j  F{  ijJuhFq      V 10
15 j  {  ǔV{      V 10