GR[@_CQPW@asTWNliPXWRNljPPKc@@SWV
No. XEZCLN   n    X  |    T  | ncoCr ()
1 `  kC HsNVVYXCTHJREMELEhEgN~AC S58.11.1 10
2 `    V  kCijJu      V 20
3 a  {  ijJuJlJV|t|Y      V 10
4 a  Hc  Hc_Ƌg      V 10
5 a  R`  @ijJu      V 10
6 b    CtsAyYt      V 11
7 b  Qn  A^X      V 10
8 b    ijJuT      V 11
9 b   V  ʌyԋ      V 12
10 b          V 11
11 b    V  OHijJu      V 13
12 b    V  _ސ쌧      V 10
13 c    ijJu}R|      V 50
14 d  V  ijJuԑqόze      V 10
15 d    a򗷊ّg      V 10
16 d   V  MBnijJu      V 10
17 e  xR  xR_ƐY      V 10
18 e   V  iLjECV      V 10
19 e  ΐ        V 10
20 e    傪XL|U      V 10
21 f  É MCsA^~VόJREJEMCsA^~VόJRELEJC      V 20
22 f  m ddffREV@mAC`dCfLʐMcEVu      V 21
23 f    eijJu      V 11
24 g    ߍ]ĐU      V 10
25 g   V  ijJux      V 10
26 g  s  W̒{      V 10
27 g   V  ijJusze      V 10
28 g    a΍ЊCیijJu      V 20
29 g   V IITJytLEcLEMJC      V 20
30 g    ̒ijJu      V 20
31 g    qKV}ݖijJu      V 21
32 g  ޗ  ijJua_      V 10
33 h    ijJuV      V 10
34 h  R  q~MijJu      V 12
35 h  L  s      V 10
36 h  R  ijJuޗ{      V 10
37 i   gNV}PLETC_mELEASEJC      V 10
38 i    {ijJu      V 10
39 i  Q QGqP‰ZCJ_mELEASEJC      V 14
40 j    cs      V 20
41 j   V  ijJu      V 20
42 j    T~ijJu      V 10
43 j    s      V 10
44 j  F{ F{N}gPMEYZCT̔noCUVRELEJC      V 10
45 j          V 10
46 j  { }cIcV]EiCj      V 10
47 j    whs      V 10
48 k    ijJu‚C      V 10